دات نت نیوک

کم متوسط زیاد
کم متوسط زیاد
کم متوسط زیاد
کم متوسط زیاد
کم متوسط زیاد